ფონდის მისია

იზრუნოს და დაიცვას დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანი ცხოვრების ყველა ეტაპზე, შეუქმნას სტაბილური და ჰარმონიული გარემო.

 

ფონდის მიზანი

საქართველოში მცხოვრები დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისათვის,ფიზიკური პირების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო სტრუქტურების მონაწილეობით, რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ  საჭიროებებზე გაცემა, მათი ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.